Patuloy na pasasalamat...

                        Ipinagpapasalamat ko ang bawa't araw na kasama ko
                        ang  aking matalik na kaibigan at aming mga anak...
                        maging ang mga pagkakataong hindi kami magkakasama...

Photograph by Amy Mega

...sa mga pagkakataong nakakita ako ng payak na kagandahan sa aking paligid...

Photograph by Amy Muga

                            ... at nabigyan ako ng pagkakataong lubusang magmahal.
Photograph by Amy Muga
                                       WebRep
currentVote
noRating
noWeight

Popular Posts